Stoffen

Luchtverontreiniging heeft in principe betrekking op alle stoffen die niet in de lucht thuishoren. In de praktijk is dit een onwerkbare benadering, omdat we dan duizenden stoffen zouden moeten bespreken. Handiger is om luchtverontreiniging te benoemen als die stoffen die (kunnen) voorkomen in concentraties die schadelijk zijn voor mens of milieu.

Deze website richt zich op de 'klassieke' luchtverontreiniging, dus de stoffen die bij te hoge concentraties schadelijk zijn voor de menselijke gezondheid. Veelal zal het dan gaan om vormen van stedelijke luchtverontreiging, zoals fijn stof en stikstofdioxide. Het strekt zich echter ook naar stoffen die verantwoordelijk zijn voor verzuring en vermesting.

Niet

Stoffen die een rol spelen bij bijvoorbeeld het versterkt broeikaseffect ('klimaatverandering'), zoals kooldioxide (CO2), methaan (CH4), komen echter niet aan de orde. Ook stoffen die verantwoordelijk zijn voor de aantasting van de ozonlaag, zoals sommige fluorkoolwaterstoffen (CFK's), worden hier niet besproken. Daarmee willen we niet zeggen dat deze stoffen onbelangrijk zijn, integendeel. Maar zij vallen niet onder de klassieke luchtverontreiniging. Voor wie meer wil weten over het verstrekt broeikaseffect of de aantasting van de ozonlaag, is het Compendium voor de Leefomgeving een goede ingang. Zie daarvoor hier rechts bij 'Downloads'.

En dus wel

Ammoniak

Benzeen

Koolmonoxide

Fijn stof

Ozon

Stikstofdioxide

Stof

Zwarte rook

Zwaveldioxide

Logo