Dossier Het stikstofprobleem — 5

De brief van Vollenbroek aan Rutte

[3 dec 2019] Op 28 augustus 2019 – dus ruim voordat de publieke commotie over het stikstofprobleem ontstond – richtte Johan Vollenbroek van Mobilisation for the Environment zich in een brief tot minister-president Rutte. Eigenlijk is het in plaats van een brief beter te spreken van een notitie, want de brief telt acht pagina's.

De brief gaat onder andere in op de volgende punten:

  • De schade door de stikstofdepositie.
  • De rol van de intensieve veehouderij. Wat nogal eens wordt vergeten: 'De sector [=intensieve veehouderij. EB] heeft niet alleen problemen met veel te hoge ammoniakemissies, maar ook met nitraat, fosfaat, dierenwelzijn, stalbranden, luchtkwaliteit rond stallen (fijnstof, stank, ziekteverwekkers), leefbaarheid, mestdumping, etc.'. En inderdaad: 'Om de huidige problemen als gevolg van de intensieve veehouderij op te lossen is een set van maatregelen nodig die aangrijpt op alle problemen: klimaat, stikstof, luchtkwaliteit, nitraat, fosfaat, stank, pathogenen/ziekteverwekkers.'
  • De betekenis van de industrie en de energiebedrijven. Het gaat hier onder andere om: 'kolencentrales, biomassacentrales en TATA als individueel bedrijf met een hoge NOx-emissie.'
  • Het verkeer en de luchtvaart.
  • De mogelijke opheffing of verplaatsing van Natura 2000-gebieden. Terecht stelt Vollenbroek: 'In de pers wordt door LTO gesteld dat onze natuur de economie zou gijzelen. Hiermee wordt de zaak omgedraaid. Immers, de ammoniakemissie uit de intensieve veehouderij, die ons voornamelijk veel geld kost en tot enorme problemen leidt, gijzelt de economie.'
  • En tot slot onder de kop 'Standstill geen optie': ' Uit de uitspraak van het Europese Hof en van de Raad van State blijkt dat de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden fors omlaag moet. Dit volgt uit de eis dat sprake moet zijn van “een goede staat van instandhouding”. Wij denken daarom goede juridische argumenten te hebben om te onderbouwen dat een standstill (geen vermindering van stikstofdepositie) juridisch niet zal gaan standhouden. De uitspraak van het Europese Hof ondersteunt onze perceptie.'

Wie denkt dat de brief een ellenlange klaagzang is, heeft het verkeerd. De brief geeft een veelheid aan mogelijke oplossingen. Dat hiermee aanzienlijke kosten zijn gemoeid, is evident. Te lang zijn de problemen die met name de intensieve veehouderij veroorzaakt, afgewenteld.

 

Logo LUVO