Dossier Het stikstofprobleem — 19

Commissie Remkes komt met vernietigend oordeel over het beleid

Samengevat is de conclusie van de Commissie Remkes in haar eindrapport: 'Niet alles kan overal': te laat, te weinig. Wie meteen doorgaat naar bijlage 3, 'Beleidsreconstructie', van het rapport krijgt een ontluisterend beeld van het milieu- en natuurbeleid in de afgelopen veertig jaar voorgeschoteld. Het is een aanschakeling van ontkenning, pappen en nat houden geweest.

De commissie hanteert de 'hoofddoelstelling dat het totale pakket aan aanbevelingen moet leiden tot een geloofwaardige, integrale en gewaarborgde programmatische aanpak die leidt tot het realiseren van de natuurdoelstellingen waaraan Nederland zich heeft gecommitteerd en die tevens onderdeel zijn van Europese afspraken.

Belangrijke elementen uit de voorstellen zijn:
— Versneld natuurherstel en reductie van emissies en deposities als randvoorwaardelijk voor de oplossing van stikstofproblematiek;
— Maatregelen gericht op het realiseren van de natuurdoelstellingen. Een resultaatverplichting is daarvoor noodzakelijk;
— Binnen de stikstofaanpak dient onderscheid te worden gemaakt in de aanpak van emissies van ammoniak en die van stikstofoxiden;
— Reductie van de emissies van ammoniak met minimaal 50% in de periode tot 2030 door middel van gebiedspecifieke aanpak;
— Reductie van de emissies van stikstofoxiden met minimaal 50% in de periode tot 2030 door middel van een generieke aanpak;
— Naar verwachting zal met de voorgestelde emissisreducties 74% van het areaal stikstofgevoelige natuur onder de kritische depositiewaarde (KDW) kunnen worden gebracht. Zorg ervoor dat de gewenste ontwikkeling ook na 2030 wordt doorgezet, zodat vóór 2040 in vrijwel alle aangewezen Natura 2000-gebieden de stikstofdepositie onder de KDW wordt gebracht en de natuurgebieden zich voor 2050 hersteld kunnen hebben.

Het is krachtige taal van de commissie. De boodschap is duidelijk dat de tijd van vrijblijvendheid voorbij is. Daarom is het des te opvallender dat

Reacties

De agrarische sector is overwegend negatief over de voorstellen van de commissie. Zo zegt LTO Nederland: — Advies-Remkes gaat voorbij aan onmogelijkheid stikstofdoelstellingen. Farmers Defence Force laat weten: Koning Stratego speelt zijn spel.

Ontkennen, niet begrijpen, blijk geven van de materie niet te beheersen of duidelijk maken het rapport niet te hebben gelezen, kan ook altijd nog. Zie bijvoobeeld Trienke Elshof van LTO Nederland op YouTube: — 'Als Schouten slim is, negeert ze advies van Remkes'.

Natuur- en milieuorganisaties zijn positief. De overheersende mening is dat met de voorstellen van de commissie eindelijk de problemen in de natuur door de overmatige depositie van stikstof worden aangepakt. Zie bijvoorbeeld bij de Stichting Natuur & Milieu: — Kabinet: neem stikstofavies commissie Remkes ter harte en maak aanpak effectief.

De politici reageerden welwillend. Zij denken waarschijnlijk dat het allemaal niet zo'n vaart zal lopen. Rob Jetten van D'66: 'Een kraakhelder rapport. Remkes is duidelijk: we kunnen geen dag langer wachten. D66 wil de natuur beschermen én huizen bouwen. Maar dan is het nu tijd voor scherpe keuzes. De politiek is aan zet.' Carla Dik-Faber van de CU vindt van het rapport van de commissie-Remkes: 'Duidelijk, goed onderbouwd en wat mij betreft richtinggevend. Het spoort ons aan om duidelijke keuzes te maken als we onze natuur willen behouden – en dat willen we.' Merkwaardig onwetend (en deels incorrect, want hoezo '10 keer groter'?) is de reactie op de website van de CU: — Reactie op rapport commissie-Remkes.

 

Logo LUVO