Dossier Het stikstofprobleem — 11

Ook het vliegverkeer

[5 februrai 2020] Op 15 januari 2020 kwam de commissie Remkes met het deeladvies over de aanpak van het vliegverkeer als bron van stikstof, Advies Luchtvaartsector. Uit gegevens van de Emissieregistratie blijkt dat de bijdrage van het vliegverkeer aan de totale emissie van stilstofoxiden marginaal is, namelijk 3,7 kton (als NO2) op 338 kton, een schamele 1%. Wordt dit omgerekend in termen van stikstof, dus ook samen met stikstof uit ammoniak, dan gaat het om 0,1%. De opmerking van de commissie dat 'het Adviescollege het uitgangspunt (hanteert) dat alle sectoren, die verantwoordelijk zijn voor stikstofuitstoot, in een evenwichtige verhouding een bijdrage leveren aan het oplossen van de stikstofproblematiek', moeten we daarom misschien plaatsen in de categorie humor. Nu wijst de commissie er terecht op dat voor de luchtvaart alleen de emissies tot 3.000 voet worden gerapporteerd. Worden alle emissies beschouwd dan is de bijdrage van de luchtvaart aan de stikstofdepositie volgens de commissie tussen de 12 en 19 mol stikstof/ha.jaar op een totaal van 1600. Op basis hiervan adviseert de commissie 'om als bindende randvoorwaarde aan de luchtvaarsector te stellen dat groei van de sector alleen wordt toegestaan, wanneer sprake is van een vermindering van de huidige NOx-emissies (van de luchtvaartsector als geheel)'. Als logisch gevolg treedt dan op dat in het geval van uitbreiding van het aantal vluchten – daar is Lelystad airport immers voor bedoeld – dit niet kan doorgaan.

 

Logo LUVO